1.- AVIS LEGAL

L’accés, navegació i us del lloc web www.batallerbalaguer.com (en endavant, el “Lloc Web”) implica l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes de les presents Condicions d’Us, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i signat.

La seva observança i compliment serà exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el Lloc Web. Si vostè no està d’acord amb els termes exposats, no accedeixi, navegui o utilitzi el Lloc Web.

IDENTIFICACIÓ

 • Titular: BB ABOGADOS S.C.P. (d’ara en endavant, “BATALLER BALAGUER ABOGADOS”).
 • Domicili social: C/Tuset 15 Ppal 1ª 08006 Barcelona (España).
 • CIF: J63360267.
 • Telèfon i fax: 93.415.62.80 / 93.415.81.96.
 • E-mail:

OBJECTE

Les presents Condicions d’Us regulen l’accés, navegació i us del present Lloc Web. BATALLER BALAGUER ABOGADOS es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del mateix, així com les condicions requerides pel seu accés i/o us. L’accés i us dels continguts del Lloc Web, després de l’entrada en vigor de les seves modificacions i canvis, suposen l’acceptació dels mateixos.

BATALLER BALAGUER ABOGADOS es reserva el dret a modificar els termes i condicions aquí estipulats, total o parcialment, publicant qualsevol canvi de la mateixa forma que apareixen aquestes Condicions d’Us o mitjançant qualsevol tipus de comunicació dirigida als usuaris.

De la mateixa forma, informem als usuaris sobre quins són els seus drets i les seves obligacions en relació als continguts exposats a través del Lloc Web, logotips i marques utilitzades, així com les responsabilitats que poden derivar-se de l’accés al Lloc Web.

Als efectes de la interpretació de les presents Condicions d’Us, entenem que una persona passa a ser usuària en el moment en què accepta les Condicions d’Us i la Política de Privacitat exposades al Lloc Web, només pel fet de visitar-lo.

DRETS DE PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

BATALLER BALAGUER ABOGADOS és titular o, en el seu cas, té les llicències corresponents sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com de tots els continguts oferts en el mateix, incloent-hi la pròpia plataforma, textos, fotografies o il·lustracions, logos, marques, grafismes, dissenys, interfaces o qualsevol altra informació o contingut i els serveis disponibles a través del mateix.

En cap cas, s’entendrà que l’accés, navegació i us del Lloc Web per part de l’usuari implica una renuncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d’aquests drets d’us dels continguts del Lloc Web dins d’un àmbit estrictament domèstic i únicament amb la finalitat d’usar el present Lloc Web, d’acord amb les presents Condicions d’Us.

Les referències a marques o noms comercials registrats o altres signes distintius, ja siguin titularitat de BATALLER BALAGUER ABOGADOS o de terceres empreses, porten implícita la prohibició sobre el seu us sense el consentiment de BATALLER BALAGUER ABOGADOS o dels seus legítims titulars. En cap moment, excepte manifestació expressa en sentit contrari, l’accés, navegació o us del Lloc Web i/o dels seus continguts atorga al usuari cap dret sobre signes distintius en ell inclòs.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts del Lloc Web i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos en el Lloc Web, per propòsits públics o comercials, si no es té l’autorització prèvia, expressa i per escrit de BATALLER BALAGUER ABOGADOS o, en el seu cas, del titular dels drets corresponents.

Així mateix, queda prohibit suprimir o manipular les indicacions de copyright o altres elements que identifiquin als titulars dels drets dels continguts que l’usuari trobi en el Lloc Web, així com els dispositius tècnics de protecció incorporats als continguts oferts en el Lloc Web.

En el cas de que l’usuari enviï informació de qualsevol tipus a BATALLER BALAGUER ABOGADOS mitjançant qualsevol dels canals habilitats al efecte, l’usuari no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, industrial, secret comercial o qualsevol altres drets de tercers.

L’usuari és l’únic responsable per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, arribant aquesta responsabilitat sense cap restricció de l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa.

Si l’usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contraria a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual y/o industrial, haurà de notificar-ho immediatament a BATALLER BALAGUER ABOGADOS a l’adreça de correu electrònic per tal que BATALLER BALAGUER ABOGADOS pugui adoptar les mesures oportunes.

Igualment, en el cas de que qualsevol usuari o un tercer considerin que algun dels continguts del Lloc Web propietat de BATALLER BALAGUER ABOGADOS vulneri els seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial, així com qualsevol altres drets, haurà de remetre comunicació a amb la següent informació:

 • Dades identificatives i forma de contacte del reclamant o del seu representant legal.
 • Documentació que acrediti la seva condició de titular dels drets suposadament infringits.
 • Relat detallat dels drets suposadament infringits per BATALLER BALAGUER ABOGADOS, així com la seva localització exacta dins del Lloc Web.
 • Declaració expressa per part del reclamant de que la utilització dels continguts s’han realitzat sense el consentiment del titular dels drets suposadament infringits.

REGLES DEL LLOC WEB

No està permès i, per tant, les seves conseqüències seran de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari, l’accés o l’ús  del Lloc Web amb finalitats il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat econòmica. Amb caràcter merament enunciatiu, queda prohibit:

 • Utilitzar el Lloc Web de forma que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en el seu funcionament o en l’ordinador d’un tercer.
 • Utilitzar el Lloc Web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o d’altres programes o arxius perjudicials.
 • Utilitzar el Lloc Web per recollir dades de caràcter personal o d’altres usuaris.
 • Utilitzar el Lloc Web de forma il·legal, en contra de la bona fe, la moral i l’ordre públic.
 • Accedir sense autorització a qualsevol secció del Lloc Web, a altres sistemes o rets connectades al Lloc Web, a cap servidor de BATALLER BALAGUER ABOGADOS, ni als serveis oferts a través del Lloc Web, mitjançant pirateria o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim.
 • Trencar o intentar trencar les mides de seguretat o autentificació del Lloc Web o de qualsevol ret connectada al mateix o les mides de seguretat o protecció inherents als continguts oferts en el Lloc Web.
 • Dur a terme una acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària a la infraestructura del Lloc Web o als sistemes o rets de BATALLER BALAGUER ABOGADOS, i als sistemes i rets connectats al Lloc Web.

L’incumpliment de qualsevol de les anteriors obligacions per l’usuari podrà provocar l’adopció per BATALLER BALAGUER ABOGADOS de les mesures oportunes emparades en Dret i en l’exercici dels seus drets o obligacions, sense cap mitjançar possibilitat d’indemnització pels danys i perjudicis causats.

ENLLAÇOS A ALTRES PAGINES WEB

BATALLER BALAGUER ABOGADOS no controla els continguts, les polítiques de privacitat o les pràctiques dels llocs webs de tercers ni assumeix responsabilitat alguna per aquells.

L’usuari reconeix i accepta que BATALLER BALAGUER ABOGADOS no serà responsable de la disponibilitat dels llocs webs o recursos externs i no subscriu cap tipus de publicitat, productes o d’altres materials oferts a través d’aquests llocs webs o recursos.

L’usuari reconeix i accepta que BATALLER BALAGUER ABOGADOS no serà responsable de les pèrdues o danys en que l’usuari pugui incórrer a conseqüència de la disponibilitat dels esmentats llocs webs o recursos externs, o a conseqüència de la credibilitat que atorguin a l’exhaustivitat, precisió o existència de qualsevol tipus de publicitat, productes o d’altres materials oferts a través de l’esmentat web o recursos.

ENLLAÇOS AL CANA DEL PRESTADOR EN ALTRES PLATAFORMES I RETS SOCIALS

BATALLER BALAGUER ABOGADOS posa a disposició dels usuaris, a través de diferents eines i aplicacions, mitjans d’enllaç que permeten als usuaris accedir als canals i pàgines del Lloc Web que BATALLER BALAGUER ABOGADOS manté en diferents plataformes i rets socials pertanyents i/o gestionades per tercers (p.ex. Facebook, Twitter, Linkein, etc.). La inclusió d’aquests enllaços al Lloc Web té per únic objecte facilitar als usuaris l’accés a aquests canals en les diferents plataformes i rets socials.

L’establiment d’aquestes aplicacions no implica l’existència de cap mena de relació  entre BATALLER BALAGUER ABOGADOS i el titular, fabricant o distribuïdor de la plataforma enllaçada, com tampoc l’acceptació i aprovació per part del primer dels seus continguts i/o serveis, sent el titular, fabricant o distribuïdor l’únic responsable dels mateixos.

En cap cas BATALLER BALAGUER ABOGADOS comparteix amb Facebook, Twitter o qualsevol ret social que s’incorpori en el futur cap tipus d’informació privada sobre els seus usuaris, sent la seva única finalitat l’establerta en les presents Condicions Generals d’Us, així com en la Política de Privacitat del Lloc Web. En aquest sentit, tota la informació que el propi usuari desitgi proporcionar a aquestes plataformes serà exclusivament sota la seva responsabilitat.

L’activació i us d’aquestes aplicacions pot implicar la identificació i autentificació de l’usuari (login/contrasenya) en les plataformes corresponents, completament externes al Lloc Web i fora de control de BATALLER BALAGUER ABOGADOS. A l’accedir a aquestes rets externes, BATALLER BALAGUER ABOGADOS no assumirà cap mena de responsabilitat sobre la configuració de seguretat d’aquests entorns.

ENLLAÇOS A ALTRES PAGINES WEB AMB DESTÍ A BATALLERBALAGUERABOGADOS.COM

BATALLER BALAGUER ABOGADOS no autoritza l’establiment d’un enllaç al Lloc Web des d’aquelles pàgines que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i en general que contravinguin les lleis, la moral o l’ordre públic o les normes socials generalment establertes.

En tot cas, els usuaris podran establir enllaços en les seves respectives pàgines web que dirigeixin al Lloc Web, sempre i quan compleixin amb les següents condicions: a) l’enllaç no podrà reproduir el contingut del Lloc Web o parts del mateix de cap manera; b) no està permès crear un browser ni un border environment sobre les seccions del Lloc Web, ni de cap altra forma podrà modificar-se el Lloc Web; c) no està permès realitzar manifestacions o indicacions falses o inexactes o incorrectes sobre el Lloc Web i/o, en particular, declarar o donar  a entendre que BATALLER BALAGUER ABOGADOS ha autoritzat l’enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a disposició en la pàgina web en la que s’estableix aquest enllaç; d) la pàgina web en la que s’estableixi l’enllaç al Lloc Web no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a l moral i bones costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així cm tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial i/o el dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge o de qualsevol altre dret, o continguts contraris a les normes reguladores de la protecció de dades personals.

RESPONSABILITATS I GARANTIES

BATALLER BALAGUER ABOGADOS no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del Lloc Web; (ii) l’absència d’errades en dits continguts; (iii) l’absència de virus i/o altres components danyosos en el Lloc Web o en el servidor que el subministra; (iv) la invulnerabilitat del Lloc Web i/o la impossibilitat de vulnerar les mides de seguretat que s’adopten en el mateix; (v) la manca d’utilitat o rendiment dels continguts del Lloc Web; i (vi) els danys o perjudicis que causin, a sí mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringeixi les condicions, normes i instruccions que BATALLER BALAGUER ABOGADOS estableix en el Lloc Web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web.

Tot i amb això, BATALLER BALAGUER ABOGADOS declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dintre de les seves possibilitats i del estat de la tècnica, per garantir el funcionament del Lloc Web i reduir al mínim les errades del sistema, tant des d’un punt de vista tècnica com legal i organitzatiu.

SUSPENSIÓ DEL LLOC WEB

BATALLER BALAGUER ABOGADOS es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, ja sigui temporal o permanentment, l’accés, navegació, us, allotjament i/o descarrega del contingut i/o us de serveis del Lloc Web, amb o sense prèvia notificació, sense que existeixi cap possibilitat de l’usuari d’exigir cap mena d’indemnització  per aquest causa.

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el disposat per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, totes les dades de caràcter personal facilitades durant l’ús del Lloc Web seran tractades de conformitat amb el que es disposa a la Política de Privacitat que tot usuari deu acceptar expressament per poder utilitzar el Lloc Web.

INFORMACIÓ PROPORCIONADA EN LES RETS SOCIALS

La informació proporcionada a través del perfil de BATALLER BALAGUER ABOGADOS a les rets socials no es deu considerar en cap cas assimilable a l’assessorament professional i presencial ofert per part dels seus professionals. Els usuaris deuran recavar assessorament professional i presencial prestat per part dels seus professionals.

Els usuaris deuran recavar assessorament professional apropiat en relació a les seves circumstàncies i consultes concretes, per tal de assolir la màxima eficàcia de les mesures adoptades.

ADVERTÈNCIES

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de les presents Condicions d’Ús.

La vigència temporal de les presents Condicions d’Ús coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades total o parcialment, moment on passaran a tenir vigència les Condicions d’Ús modificades.

Amb independència del disposat en les Condicions Particulars que en cada cas s’estableixin, BATALLER BALAGUER ABOGADOS podrà donar per acabat, suspendre o interromput, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés als continguts del Lloc Web, sense possibilitat per part de l’usuari d’exigir cap mena d’indemnització. Després d’aquesta extinció, seguiran vigents les prohibicions d’ús dels continguts exposades anteriorment en les presents Condicions d’Ús.

En cas de que qualsevol disposició de les presents Condicions d’Ús fos declarada nul·la o inacceptable, en la seva totalitat o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a la resta de les presents Condicions d’Ús.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURIDISCCIÓ COMPETENT

Sempre que la normativa vigent corresponents, prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre’s a un fur determinat, per a tota qüestió litigiosa derivada o relacionada amb aquest Lloc Web, serà d’aplicació la legislació espanyola vigent en el moment del litigi i ens sotmetrem als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

2.- POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que voluntàriament faciliti l’usuari, seran incorporades pel seu tractament a un fitxer degudament inscrit titularitat de BATALLER BALAGUER ABOGADOS, SCP amb la finalitat de poder identificar-lo i contactar amb ell, així com per facilitar-li qualsevol informació que sol·liciti.

En qualsevol cas, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, que podran ser exercits per ell i, en el seu cas, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a:

BATALLER BALAGUER ABOGADOS, SCP
Tuset nº 34, Entresuelo B – 08006 Barcelona

Aquesta sol·licitud deurà anar acompanyada de les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions i fotocopia del document nacional d’identitat o del passaport. En el cas de representació, deurà de ser provada mitjançant document fefaent.

BATALLER BALAGUER ABOGADOS, SCP informa de que te implementades les mesures de índole tècnica i organitzativa necessàries per evitar l’alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, donat l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic natural.

Recollida de dades provinents dels currículums vitae

A efectes del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se us informa de que les vostres dades personals, segons consten al currículum que ens heu enviat, seran incorporades a un fitxer del que n’és responsable BATALLER BALAGUER ABOGADOS, SCP, amb domicili al carrer Tuset nº 34 08006 de Barcelona, pel seu tractament a efectes de gestió i selecció de personal. Pel sol fet de remetre’ns voluntàriament aquestes dades, autoritzeu expressament a BATALLER BALAGUER ABOGADOS, SCP, per tal que procedeixi al seu tractament als efectes abans indicats. Així mateix, se us informa de que podreu exercir els vostres drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició al tractament de les vostres dades en els casos legalment previstos segons el procediment expressat en la clàusula de protecció de dades anterior.

3.- POLÍTICA DE COOKIES

DEFINICIÓ I FUNCIÓ DE LES COOKIES

Les cookies són arxius (informacions) de petites dimensions que els llocs web visitats per l’usuari envien al seu terminal, s’emmagatzemen allí abans de ser novament transmesos als mateixos llocs webs durant la successiva visita de l’usuari. Durant la navegació en un lloc web, l’usuari pot rebre al seu terminal inclús cookies enviades des de diferents llocs web o servidors (els anomenats “tercers”), degut a que alguns elements (com per exemple, imatges, mapes, sons, enllaços a pàgines específiques en altres dominis) presents en el mateix provinents d’altres pàgines web.

La majoria de llocs web utilitzen cookies ja que són eines que milloren l’experiència de navegació de l’usuari. En efecte, les cookies permeten als llocs web d’ofertar informació personalitzada amb l’objectiu de millorar la navegació de l’usuari. Les cookies no produeixin cap danys al dispositiu de l’usuari i ajuden a l’editor de la pàgina a resoldre errades tècniques.

TIPOLOGIES DE COOKIES

Existeixen diferents tipologies de cookies.

Les cookies de duració es divideixen en cookies temporals (o de sessió) que s’eliminen automàticament quan s’acaba la navegació i cookies permanents que no s’eliminen fins que es procedeix a l’esborrat o es produeixi el termini de caducitat de les mateixes.

Igualment, podem distingir les cookies tècniques de les de perfilació.

La majoria dels navegadors accepten les cookies de forma automàtica.

Pel que fa a les dues últimes categories de cookies, les tècniques s’utilitzen amb l’únic propòsit de dur a terme la transmissió d’una comunicació a través d’una ret de comunicacions electròniques, o l’estricament necessari per al proveïdor d’un serveis de societat de la informació que ha sigut expressament sol·licitat per l’abonat o usuari a proporcionar un servei, per altra banda, les cookies de perfilació, tenen com a objectiu crear el perfil de l’usuari d’Internet i es fan servir amb la finalitat de publicar anuncis on line amb les preferències expressades per l’internauta.

COM DESACTIVAR LES COOKIES

L’usuari pot desactivar les cookies modificant els ajustaments relatius al navegador que està fent servir. A continuació s’indiquen alguns dels navegadors més utilitzats i els passos a seguir per desactivar les cookies:

 • Navegació amb Google Chrome: 1. Obrir la configuració de Chrome; 2. Entrar a configuració avançada; 3. Escollir política d’elaboració de continguts; 4. Cookies: un cop dins d’aquesta finestra, l’usuari pot escollir entre les següents opcions: a) permetre guardar les dades a nivell local; b) mantenir dades locals fins tancar el navegador; c) impedir als llocs web definir dades; d) bloquejar les cookies de tercers i dades del lloc.
 • Navegació amb Mozzilla Firefox: per desactivar les cookies feu click al següent enllaç: https://support.mozilla.org/es
 • Navegació amb Internet Explorer: per desactivar les cookies feu click al següent enllaç: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/block-enable-or-allow-cookies
 • Navegació amb Safari: per desactivar les cookies feu click al següent enllaç: https://support.apple.com/es-es/HT201265

Tots els navegadors permeten a l’internauta la deshabilitació de les cookies.

A fi de no dificultar la lectura i la comprensió de la Política de Cookies, el present avís no conté el llistat exhaustiu de tots els navegadors actualment existents.

Per trobar informació relativa a la desactivació de cookies en un navegador que no figuri als apartats anteriors, només cal teclejar a la barra de navegació “DESACTIVAR COOKIES” indicant el nom del navegador que esteu utilitzant.

Escollir l’opció “Bloquejar les cookies de tercers i dades dels llocs” pot dificultar la navegació de l’internauta per la pàgina web escollida i el funcionament de la mateixa.

L’usuari també pot optar per la navegació anònima oferta per la majoria dels navegadors.

LES COOKIES DE BATALLER BALAGUER ABOGADOS

Les cookies utilitzades per l’editor del lloc són cookies tècniques de Google, és a dir, fragments de text que agilitzen la navegació i en  general l’obertura de les sessions.

Per obtenir més informació sobre les cookies de Google, per favor, llegeixi el següent enllaç: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Les cookies indicades no rastregen les dades personals de l’usuari.

LES COOKIES DE TERCERS

El Lloc Web de Bataller Balaguer Abogados no és responsable de les cookies de tercers.

ACCEPTACIÓ DE LA POLÍTICA DE COOKIES

Aquest avís està subjecte a revisió i actualització periòdica.

L’usuari ha llegit, entès i acceptat el contingut i la informació proporcionada en el present avís.

En el supòsit que no s’acceptés la política de cookies, es recomana a l’internauta abandonar la navegació, desactivar les cookies o alternativament, activar la modalitat de navegació anònima.

© Bataller Balaguer 2017 Política de Privacitat i Protecció de Dades